เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร 

เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร 

สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าการโอนรถข้ามจังหวัดคืออะไร การโอนรถข้ามจังหวัดก็คือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองความเป็นเจ้าของรถจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยทั้ง 2 คน มีที่อยู่คนละจังหวัดกัน ซึ่งอาจมีหลายท่านที่สงสัยว่า เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ซึ่งการโอนรถข้ามจังหวัดสามารถทำได้กับรถยนต์ทุกชนิด สามารถโอนข้ามจังหวัดได้ไม่ว่าจะผ่านการโอนในรูปแบบโอนลอยหรือโอนแบบปกติโดยตรง ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกันครับ การโอนรถคืออะไร ในรถยนต์แต่ละคันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและอาจเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นได้หากใช้งานด้วยความประมาท เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการจดกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองรถยนต์เพื่อให้เป็นหลักฐานชัดเจน ซึ่งรถยนต์ก็ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันตามกาลเวลา เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ในทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนมือเจ้าของ โดยการโอนรถปกติภายในจังหวัดก็สามารถเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านท่านได้โดยจะใช้เวลาทำการไม่เกิน 15 วัน แต่หากเป็นการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดจะมีวิธีการและการเตรียมเอกสารทที่ต่างออกไปเล็กน้อยดังนี้  เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ในวันแรกยังไม่ต้องนำรถด้วยก็ได้ให้นำเอกสารไปยื่นก่อนแล้ว โดยจะมีเอกสารทั้งหมดดังนี้ สำเนาเล่มทะเบียนรถ สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน และผู้รับโอน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน และผู้รับโอน หนังสือมอบอำนาจ แบบฟอร์มการโอนรถ และการรับโอน  สำเนาแต่ละฉบับต้องมีลายเซ็นปากกาสำเนาถูกต้องชัดเจน ของทั้งผู้โอนและผู้รับ รวมถึงลายเซ็นของผู้รับ ทับในหนังสือมอบอำนาจและในแบบฟอร์มการโอนให้ชัดเจนครบถ้วน ในกรณีโอนลอย ที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มาด้วย  โดยเอกสารทั้งหมดจะใช้อย่างน้อย 3 ชุด ให้เตรียมเผื่อไปให้ดี ขั้นตอนการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด สำหรับขั้นตอนในการโอนข้ามจังหวัดไม่ว่าคุณจะโอนจากที่กรุงเทพไปต่างจังหวัด หรือ จากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพ จะใช้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการแบบเดียวกัน และใช้เอกสารเหมือนกัน เริ่มจากขั้นตอนแรกคือ  เตรีนมเอกสาร ที่กล่าวไว้ด้านบนให้เรียบร้อย และตรวจเช็คให้ดี ทางที่ดีที่สุดควรมีชุดสำรองในกรณี […]