เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร 

เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร 

สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าการโอนรถข้ามจังหวัดคืออะไร การโอนรถข้ามจังหวัดก็คือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองความเป็นเจ้าของรถจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยทั้ง 2 คน มีที่อยู่คนละจังหวัดกัน ซึ่งอาจมีหลายท่านที่สงสัยว่า เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ซึ่งการโอนรถข้ามจังหวัดสามารถทำได้กับรถยนต์ทุกชนิด สามารถโอนข้ามจังหวัดได้ไม่ว่าจะผ่านการโอนในรูปแบบโอนลอยหรือโอนแบบปกติโดยตรง ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกันครับ

การโอนรถคืออะไร

เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร 1

ในรถยนต์แต่ละคันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและอาจเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นได้หากใช้งานด้วยความประมาท เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการจดกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองรถยนต์เพื่อให้เป็นหลักฐานชัดเจน ซึ่งรถยนต์ก็ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันตามกาลเวลา เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ในทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนมือเจ้าของ โดยการโอนรถปกติภายในจังหวัดก็สามารถเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านท่านได้โดยจะใช้เวลาทำการไม่เกิน 15 วัน แต่หากเป็นการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดจะมีวิธีการและการเตรียมเอกสารทที่ต่างออกไปเล็กน้อยดังนี้ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

ในวันแรกยังไม่ต้องนำรถด้วยก็ได้ให้นำเอกสารไปยื่นก่อนแล้ว โดยจะมีเอกสารทั้งหมดดังนี้

 1. สำเนาเล่มทะเบียนรถ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน และผู้รับโอน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน และผู้รับโอน
 4. หนังสือมอบอำนาจ
 5. แบบฟอร์มการโอนรถ และการรับโอน 

สำเนาแต่ละฉบับต้องมีลายเซ็นปากกาสำเนาถูกต้องชัดเจน ของทั้งผู้โอนและผู้รับ รวมถึงลายเซ็นของผู้รับ ทับในหนังสือมอบอำนาจและในแบบฟอร์มการโอนให้ชัดเจนครบถ้วน ในกรณีโอนลอย ที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มาด้วย  โดยเอกสารทั้งหมดจะใช้อย่างน้อย 3 ชุด ให้เตรียมเผื่อไปให้ดี

ขั้นตอนการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

สำหรับขั้นตอนในการโอนข้ามจังหวัดไม่ว่าคุณจะโอนจากที่กรุงเทพไปต่างจังหวัด หรือ จากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพ จะใช้ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการแบบเดียวกัน และใช้เอกสารเหมือนกัน เริ่มจากขั้นตอนแรกคือ 

 • เตรีนมเอกสาร ที่กล่าวไว้ด้านบนให้เรียบร้อย และตรวจเช็คให้ดี ทางที่ดีที่สุดควรมีชุดสำรองในกรณี ลืมหาย หรือ ชำรุด 
 • เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งปลายทาง เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งปลายทางที่ต้องการโอน ควรไปตั้งแต่เวลาเปิดทำการเพื่อจะได้ยื่นเรื่องเป็นคิวต้นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 • ติดต่อพนักงาน ติดต่อพนักงานที่รับเรื่องการโอนย้าย นำเอกสารที่เตรียมมายื่นให้พร้อมกับแจ้งว่าต้องการทำการโอนรถจากจังหวัดอะไรแล้วพนักงานจะสอบถามรายละเอียดเพื่อนนำเข้าสู่กระบวนการถัดไป 
 • กรอกเอกสาร กรอกเอกสารตามที่พนักงานแจ้งให้เรียบร้อย 
 • ชำระค่าธรรมเนียม เมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็จะมีให้ชำระค่าธรรมเนียม แล้วหลังจากนั้นพนักงานจะนัดให้นำรถยนต์มาตรวจสภาพอีกที
 • ตรวจสภาพรถ หลังจากที่ได้มาตรวจสภาพรถตามนัดแล้ว ทางขนส่งจะนัดให้มารับเล่มทะเบียนเล่มใหม่รวมถึงป้ายทะเบียนอีกที 
 • รับเล่มทะเบียนรถ เมื่อถึงวันรับเล่มทะเบียนรถให้เตรียมเอกสารมาอีกหนึ่งชุดทั้งของผู้โอนและผู้รับโอน รวมถึงใบคำขอโอนรถและรับรถต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการโอนกรรมสิทธิ์ย้ายข้ามจังหวัด เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

ระยะทำการของกระบวนการโอนย้ายข้ามจังหวัดจะมีเวลาทั้งหมดโดยทางสำนักงานขนส่งกำหนดว่า ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หากเกินต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนด 

หากไม่ใช่รถยนต์สามารถโอนข้ามจังหวัดได้หรือไม่

ในขั้นตอนการโอนรถแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มีวิธีการและขั้นตอนที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนข้ามจังหวัดหรือโอนภายในจังหวัดก็สามารถทำได้แบบเดียวกัน รวมถึงใช้เอกสารเหมือนกันกับที่กล่าวไว้ด้านบนทั้งหมด จะแตกต่างก็เพียงแต่ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาที่ของรถจักรยานยนต์จะถูกและทำได้รวดเร็วกว่าในรถยนต์

หากโอนข้ามจังหวัดยังสามารถใช้ทะเบียนเดิมได้หรือไม่

สำหรับผู้ใช้งานบางท่านที่อยากใช้เลขทะเบียนเดิมสามารถใช้ได้ โดยต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เมื่อตอนกรอกเอกสารการโอนย้ายว่า เรามีความประสงค์ต้องการที่จะใช้หมายเลขทะเบียนเดิม เจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในช่องคำร้องอื่นๆ เพื่อยืนยันไว้เป็นหลักฐานว่าผู้รับโอนต้องการใช้หมายเลขทะเบียนเดิม 

การโอนกับกันย้ายรถยนต์ ต่างกันอย่างไร 

เชื่อว่ามีหลายท่านเองอาจจะเคยใช้คำผิดระหว่างการโอนกับการย้ายรถกันบ้าง โดยการย้ายรถยนต์หมายถึงการย้ายทะเบียนรถไปตามจังหวัดที่อยู่ของผู้ใช้งานรถยนต์คันนั้น ส่วนการโอนคือการโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถ และการโอนข้ามจังหวัดก็คือสิ่งที่เรามานำเสนอในบทความด้านบนนี้

ค่าธรรมเนียมในการโอนรถข้ามจังหวัด

 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 • ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท

อาจจะง่ายกว่าที่หลายๆท่านคิดไปมากเลยใช่ไหมล่ะ สำหรับท่านที่กำลังสงสัยว่า เราสามารถโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ก็คงจะคลายกังวลไปได้ไม่น้อย เพราะช่างสะดวกง่ายดายและทำให้เสร็จเรียบร้อยได้ในระยะเวลาไม่นาน แต่อย่างไรก็ตามในการโอนรถข้ามจังหวัดซึ่งแน่นอนก็ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดด้วย เพราะฉนั้นควรจะเผื่อเวลาการเดินทางทั้งไปและกลับให้ดี พร้อมกับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง และห้ามลืมที่จะตรวจเช็คสภาพรถตัวเองก่อนใช้งานทุกครั้ง สำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ mywonderwheel

Credit ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

บริการรับ จำนำรถ

TAG